+420 232 003 050 – zákaznická linka  po–pá 08:30–17:00
Košík
Výhody nákupu na zlataky.cz
 Největší nabídka
Máme největší nabídku sběratelských mincí na trhu.
 Diskrétní balení
Jistě oceníte naše pečlivě zabalené, pojištěné a diskrétně označené zásilky.
 Garance výkupu
Co prodáváme, to také umíme od Vás koupit.
 5 kamenných prodejen
Praha, Brno, Ostrava, Liberec a Bratislava.
Na těchto prodejnách si můžete prohlédnout nebo vyzvednout Vaše zboží.
 Partneři
Jsme oficiální smluvní partner
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Přehled puncovních značek
České puncovní značky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností SAFE HERITAGE a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 682/20, PSČ 110 00, IČO: 09436537 (dále jen "Prodávající") jako prodávajícím provozujícím internetový obchod https://zlataky.cz a Kupujícím při nákupech v E-Shopu (jak jsou oba tyto pojmy definovány níže).

1.2. Pojmy uváděné v těchto podmínkách s velkým počátečním písmenem jsou definovanými pojmy, jejichž význam je uveden v článku 2 níže.

1.3. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


2. DEFINOVANÉ POJMY

2.1. "ČNB" znamená Česká národní banka.

2.2. "E-shop" znamená internetový obchod provozovaný Prodávajícím na adrese https://zlataky.cz.

2.3. "Fixace ceny" má význam uvedený v článku 4.2 těchto Obchodních podmínek.

2.4. "Investiční produkty" znamená investiční zlato, stříbro a další produkty, jejichž cena v E-shopu je průběžně aktualizována.

2.5. "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž návrh bude Kupujícímu doručen Prodávajícím v souladu s článkem 3.6 těchto Obchodních podmínek.

2.6. "Kupující" znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který realizuje nákup v E-shopu.

2.7. "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.8. "Obchodní podmínky" znamená tyto obchodní podmínky Prodávajícího.

2.9. "Podnikatel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.10. "Prodávající" má význam uvedený v článku 1.1 výše.

2.11. "Produkty s pevnou cenou" znamená všechny produkty v E-shopu s výjimkou Investičních produktů.

2.12. "Spotřebitel" znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.13. "Záloha" má význam uvedený v návrhu Kupní smlouvy.


3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. objednávku a kupní smlouvu lze uzavřít následujícími způsoby:

 • prostřednictvím E-shopu
 • osobně na pobočkách prodávajícího
 • písemně, telefonicky nebo emailem

3.2. Je-li Kupujícím Podnikatel, je plně odpovědný za správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto údaje musí korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku.

3.3. Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou závazným a neodvolatelným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo učiněnou objednávku stornovat oznámením, zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@zlataky.cz nejpozději do 24 hodin po provedení objednávky. Prodávající upozorňuje, že v případě osobního odběru produktu s pevnou cenou, je kupní smlouva uzavřena fyzickým převzetím. V tomto případě se nejedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem.

3.4. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem, telefonicky, doporučeně nebo osobně). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:

3.5.1. převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží;

3.5.2. že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné; a/nebo

3.5.3. pokud Kupující kdykoli v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatit dříve objednané zboží;

3.5.3.1 v tomto případě nebudou kupujícímu, který porušil své povinnosti, fixovány ceny u dalších objednávek, ani v rámci okamžité fixace dle bodu 4.2.1.

3.5.4. že ceny, zveřejněné na webovém rozhraní, byly uvedeny nesprávně a to z jakéhokoliv důvodu

3.5.5. pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího

3.5.6. z jakéhokoli jiného důvodu.

V případě odmítnutí/nepřijetí a/nebo nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod.

3.6. Vyjma případů, kdy bude objednávka Kupujícího odmítnuta v souladu s článkem 3.4 výše, dojde k uzavření Kupní smlouvy následujícím způsobem:

3.6.1. Investiční produkty

Prodávající zašle Kupujícímu zálohovou fakturu obsahující text kupní smlouvy. Tato zálohová faktura bude považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy Prodávajícího. Uhrazením Zálohy Kupující akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.

3.6.2. Produkty s pevnou cenou

Objednávka Kupujícího se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. V závislosti na množství objednáného Produktu si prodávající vyhrazuje možnost požadovat zaplacení zálohy i u Produktu s pevnou cenou.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství odebíraných produktů, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto omezení lze vyloučit dohodou účastníků.

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku tykající se produktů umístěných na webovém rozhraní prodávajícího nebo na prodejně prodávajícího. Produkty zde uvedené mají informativní charakter. Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.


ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

3.8. Elektronicky

3.8.1. Kupující provádí objednávky prostřednictvím eshopu, a to buď jednorázově bez registrace nebo zaregistrováním prostřednictvím elektronického účtu.

3.8.2. Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu v plné výši objednávky.

3.8.3.Elektronický účet si kupující zřizuje na stránkách www.zlataky.cz (dále jen účet). Kupující je povinen vyplnit údaje dle 3.2 VOP a v případě změn tyto údaje aktualizovat. Po založení účtu obdrží od Prodávajícího přístupové údaje k účtu. Kupující je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost. Prodávající nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zneužití přístupových údajů způsobených v důsledku činnosti klienta. Prodávající je oprávněn účet zrušit, bude-li jeho prostřednictvím docházet k zneužívání poskytovaných služeb. Účet je přístupný 24 hodin denně, kromě plánované údržby, kterou Prodávající vhodným způsobem Kupujícímu oznámí ve lhůtě 2 dnů, nebo v případě nenadálých událostí. Nefunkčnost účtu v případě nenadálých událostí oznámí Prodávající neprodleně po jejich zjištění Kupujícímu.

3.9. Písemně, telefonicky nebo emailem

3.9.1. Objednávku lze učinit i písemnou, telefonickou nebo emailovou formou. Neprodleně po přijetí objednávky Prodávající stejnou formou odpoví, zda je kupní smlouva uzavřena či nikoliv a sdělí důvod nepřijetí.

3.9.2. Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu v plné výši objednávky.

3.9.3. Prodávající doporučuje, aby kupující při zasílání objednávky vyplnil objednávkový formulář uvedený na internetových stránkách www.zlataky.cz.


4. CENA A PLATBA

4.1. Cena Produktů s pevnou cenou uvedená v E-shopu je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu a je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků (s výjimkou dalších nákladů dle způsobu dopravy a platby).

4.2. Cena Investičních produktů uvedená v E-shopu není konečnou kupní cenou, ale cenou platnou v okamžiku realizace objednávky. Bez zbytečného odkladu po připsání Zálohy na účet Prodávajícího, určí Prodávající konečnou cenu dle objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje (odpovídající datům zveřejněných v E-shopu) a tuto cenu telefonicky oznámí Kupujícímu. Kupující je oprávněn na telefonicky oznámenou kupní cenu nepřistoupit. V takovém případě již nebude Prodávající Kupujícího dále o vývoji cen aktivně informovat. Kupující je však (na základě vývoje cen investičních kovů v E-shopu) kdykoli oprávněn potvrdit cenu telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího +420 232 003 031 od 09:00 do 16:45 v pracovní dny nebo osobně v provozovnách společnosti. Vzájemným odsouhlasením této kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen "Fixace ceny"), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za Investiční produkt. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu a státních svátcích v západní Evropě.

4.2.1. - Fixaci cen lze realizovat okamžitě a to:

(a) osobní návštěvou na našich prodejnách složením hotovosti, a to každý pracovní den v Praze, Brně, Ostravě, Liberci a v Bratislavě od 09:00 do 16:45 (vyjma státních svátků).
(b) prostřednictvím internetových objednávek, u kterých:
je zvolený způsob platby dobírkou či převodem na bankovní účet, a to pouze v případě, že:
1) je objednávka vytvořena ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 9:00 do 16:45) a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 50 000 Kč nebo více jak 5 kusů stejného zboží.
2) je objednávka vytvořena mimo výše uvedené fixační hodiny a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 50 000 Kč
(c) Pokud v těchto případech požadujete odloženou fixaci, uveďte to, prosím, např. v poznámce objednávky
(d) Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení fixace ceny jakýchkoliv objednávek u zákazníků, kteří některou z předchozích objednávek neuhradili, nevyzvedli balíček, nebo stornovali objednávku bez souhlasu prodávajícího.

Kupující má možnost u mincí z ČNB si tyto mince na stránkách Prodávajícícho (www.zlataky.cz) objednat formou předobjednávky. Prodávající zašle kupujícímu zálohovou faktúru, přičemž konečná prodejní cena bude Kupujícímu sdělena emailom, telefonicky nebo osobně po emisi daného titulu mince. Kupující nemusí konečnou cenu akceptovat, o čemž musí Kupující informovat neprodleně Prodávajícího emailem. Kupujícímu je následně vrácena složená záloha v plné vyši. V případě nedodržení doby splatnosti Zálohové faktruy nebo Vydané faktury si vyhrazuje Prodávající bez jakékoliv výzvy předobjednávku stornovat. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na zrušení předobjednávky a to dle 3.5.

4.3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB, případně jiného emitenta a Kupující již uhradil cenu ve výši předpokládané prodejní ceny, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že Kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem.

4.4. Platbu je možné provést jedním z následujících způsobů:

4.4.1. Investiční produkty

(a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 270 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně na základě aktuálního kurzu ČNB. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;
(b) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;

4.4.2. Produkty s pevnou cenou

(a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 270 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně na základě aktuálního kurzu ČNB. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;
(b) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;
(c) v případě objednávky do 50000 Kč platba na dobírku, kdy Kupující uhradí cenu při převzetí zboží od přepravce;
(d) Prodávající dle vlastní volby umožní platbu debetní/kreditní kartou;

Platbu bezhotovostním převodem je možné provést v případě osobního převzetí zboží i při zaslání přepravní společností.

4.5. V případě platby dle 4.4.2 (d) akceptuje Prodávající následující debetní/kreditní karty:
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA a VISA Electron.

4.6. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů na účet Prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena.

4.7. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).

4.8. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím, případně poplatky spojené s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.).

4.9. Prodávající je plátcem DPH.

4.10. Dopravné je účtováno dle aktuálního ceníku přepravní společnosti (České pošty a.s.), Součástí dopravného je i pojištění v plné výši zásilky, která je taktéž určena dle aktuálního ceníku přepravní společnosti, pokud není domluveno jinak..

4.11 Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

4.12 Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.


5. DODÁNÍ

5.1. Prodávající odešle předmět prodeje, který má skladem, Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Předpokládaná doba dodání činí 21 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím v případě Produktů s pevnou cenou (popř. od okamžiku uhrazení kupní ceny, zvolil-li Kupující platbu převodem na bankovní účet) a 21 pracovních dnů od provedení Fixace ceny v případě Investičních produktů.

5.2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení.

5.3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:

5.3.1. Osobní odběr v provozovně Prodávajícího; Prodávající si vyhrazuje právo nevydat produkt do jeho úplné úhrady.

5.3.2. Doprava Českou poštou, na adresu určenou kupujícím jako dodací. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout, produkt dodat, v případě, že:

    • 5.3.2.1. je adresa zcela evidentně fiktivní.
    • 5.3.2.2. kupující v minulosti opakovaně produkt nevyzvedl nebo jej bezdůvodně vrátil.
    • 5.3.2.3. dodání produktu není možné s ohleden na jeho množství, cenu, nebo podmínky dopravní společnosti

5.3.3. Vyhradí-li si Prodávající právo odmítnout dodat produkt Českou poštou, musí o tom neprodleně informovat vhodným způsobem Kupujícího a navrhne jiný vhodný způsob.

5.4. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.

5.5. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

5.6. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.

5.7. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat Prodávajícího.

5.8. Nepřevezme-li kupující produkt ve lhůtě 3 dny, od doby, kdy bylo zboží připraveno na provozovně , a to ani po dodatečné výzvě prodávajícím nebo se vrátí jako nedoručené kupní smlouva zaniká, ledaže:

5.8.1. na produkt byla zaplacena záloha, Prodávající zašle další výzvu

5.8.2. Prodávajíci a Kupující se dohodnou jinak.

5.9. Nezanikne-li kupní smlouva po dodání zmařené Kupujícím, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat skladné, a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku na stránkách www.zlataky.cz.

5.10. Dohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na novém dodání produktu, Prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s dodáním (zejm. balné, poštovné a pojištění produktu) dle ceníků prodávajícího a dopravní společnosti.

5.11. Je -li Kupujícímu dodáno větší množství produktu, než které si objednal, je povinen toto zboží uhradit, ledaže bez zbytečného odkladu, nejdéle do 3 dnů, toto větší množství produktu odmítne. Kupující je povinen produkt vrátit je-li vyzván prodávajícím.


6. ZÁRUKA, REKLAMACE ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahuje se na zboží zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Nároky Kupujícího se řídí zejména ustanovením občanského zákoníku.

6.2. Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním e-mailu na adresu info@zlataky.cz nebo na adresu provozovny Prodávajícího:

Zlaťáky.cz
SAFE HERITAGE a.s.
Hodkovická 109
463 12 Liberec

6.3. Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující produkt užívá a nereklamuje, ač o vadě ví. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, která byla vytýkána v minulosti a byla na ně poskytnuta sleva a zároveň Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, o které v době převzetí produktu věděl a bez výhrad jej převzal.

6.4. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.

6.5. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.6. Odstoupení od Kupní smlouvy je možné výhradně z následujících důvodů:

6.6.1. V případě Produktů s pevnou cenou má Kupující, který je Spotřebitelem právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle (je třeba výslovně uvést, že Kupující odstupuje od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů) o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
(a) vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje); a
(b) zboží je bez známek opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může Prodávající vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena, ponížená o takovou případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží. V případě vrácení zboží prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen vrátit zboží na adresu provozovny prodávajícího:

Zlaťáky.cz
SAFE HERITAGE a.s.
Hodkovická 109
463 12 Liberec

a dále přiložit originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, číslo objednávky a číslo bankovního účtu, kam má být cena zboží vrácena. Za vrácené zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena bez nákladů za dopravu. Finanční částka bude odeslána na Kupujícím zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží.

6.6.2. V případě Investičních produktů je po provedení Fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).

6.6.3. Je-li Kupujícím Podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.

6.7. Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku nebudou převzaty.

6.8. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky si Kupující vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu je Kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. Dále je Kupující povinen zjištění o poškození obalu oznámit Prodávajícímu. Prodávající nebude nikdy odpovědný za poškození zboží během přepravy.

6.9. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované zboží, a to ani po výzvě Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající účtovat skladné.

6.10. Dojde-li z důvodu na straně Kupujícího k zmaření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% kupní ceny produktu. Důvodem zmaření se nemyslí § 1829 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že v případě účtování dalších poplatku, není-li označeno jinak, je hrazeno 1) smluvní pokuta, 2) skladné, 3) poštovné+ balné, 4) kupní cena.


7. GARANCE VÝKUPU

7.1. U produktů s označením - Výkup tohoto produktu: Garantujeme - poskytujeme garanci, že od našeho zákazníka, který u nás zboží zakoupil, toto zboží vždy vykoupíme. Toto označení znamená, že produkt VYKUPUJEME VŽDY. Na poškozené produkty se garance nevztahuje.
Investiční kovy vykupujeme v pracovní (fixační) dny na pobočkách (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava) od 09:00 do 17:00 a na pobočce v Liberci od 8:30 do 15:30 nebo prostřednictvím korespondenčního výkupu.

7.5. Upozorňujeme, že po fixační době (po 17:00) vykupujeme investiční produkty pouze do výše 50 000 Kč.

7.2. Produkty s označením - Výkup tohoto produktu: Na dotaz - vykupujeme, ale vyhrazujeme si tímto právo určit, jestli výkup provedeme či nikoli. Toto označení znamená, že produkt VYKUPUJEME, pokud máme zájem.

7.3. Od zájemců, kteří investiční zlato nezakoupili u nás, nýbrž u jiného prodejce investičního zlata, výkup realizujeme také, ale výkupní cena bude stanovena individuálně u jednotlivých produktů. Při výkupu investičního zboží, které nemáme v naší nabídce, bude výkupní cena rovněž stanovena individuálně.

7.4. NEVYKUPUJEME:

7.4.1. zlaté šperky, zlaté zuby, zlomkové zlato, úlomky zlatých mincí,
7.4.2. zlaté mince nižší ryzosti než 900 tisícin,
7.4.3. surové zlato v žádné formě, ani ve formě slitku.

7.5. Zájemce doručí produkty osobně nebo prostřednictvím doručovací společností na adresu provozovny.

7.6. V případě zasílání produktu prostřednictvím doručovací společností, bude zásilka otevřena pod zvláštním kamerovým systémem, tak aby byla práva obou stran zajištěna. S tímto se zájemce seznámil a dává s tímto postupem souhlas. Záznam otevření zásilky bude ponechán pouze v případě, že množství, kvalita a stav neodpovídají zájemcem tvrzeným skutečnostem, jinak bude záznam smazán.


8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně a zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy zde, nebo na stránkách www.zlataky.cz.

8.2. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data Kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s E-shopem bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu E-shopu (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

8.3. Osobní údaje a další data budou na žádost Kupujícího vymazána z databáze Prodávajícího. Kupující má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.4. Prodávající je oprávněn předat údaje Kupujícího nezbytné pro doručení zboží externím dopravcům.


9. PROVOZOVNY PRODÁVAJÍCÍHO

9.1. Prodávající má následující provozovny:

Praha
Obchodní centrum Sykora
Českomoravská 183/27
190 00 Praha 9

Brno
Úzká 488/8
602 00 Brno

Ostrava
Tyršova 1250/6
702 00 Ostrava

Liberec
Hodkovická 109
463 12 Liberec

Bratislava

Gorkého 17
811 01 Bratislava


10. SKLADNÉ

10.1. Není -li Kupujícím produkt ve stanoveném termín vyzvednut, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat skladné a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku na stránkách www.zlataky.cz.

10.2. Do úplné úhrady skladného není Prodávající povinen produkt kupujícímu vydat.

10.3. Přesáhne-li cena skladného cenu produktu, vyzve Prodávající naposled Kupujícího k převzetí produktu. V případě, že se nedohodnou, je Prodávající oprávněn produkt prodat.


10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Veškeré spory, které mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou se strany snaží vyřešit smírnou cestou.

11.2 V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, má Kupující, který je spotřebitelem, dle OchSpoř právo na mimosoudní řešení z této smlouvy. Subjektem řešení mimosoudní spotřebitelských sporů je dle OchSpoř Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz).

11.3. Náležitosti návrhu na zahájení jsou uvedeny v § 20n OchSpoř. Kupující -spotřebitel uvede identifikační údaje stran, úplně a srozumitelně vylíčí rozhodné skutečnosti, označí, čeho se domáhá, datum uplatnění svého nároku u poskytovatele. K návrhu je potřeba doložit doklad o tom, že se nepodařilo spor vyřešit smírnou cestou.

11.4. Kupující - spotřebitel může své právo uplatnit u České obchodní inspekce do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u poskytovatele.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ustanoveními Občanského zákoníku.

12.2. Tato verze Obchodních podmínek nahrazuje veškeré předchozí verze.

12.3. Podmínky jsou zveřejněny na webové adrese www.zlataky.cz a taktéž jsou dostupné na všech pobočkách poskytovatele.

12.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP změnit vyhlášením nového znění jejich částí nebo úplného nového znění, jestliže došlo ke změně relevantních právních předpisů, jestliže odstraňuje chyby v psaní či počtech, jestliže změna VOP není v neprospěch klienta nebo pokud tím mění nebo jinak upravuje práva a povinnosti poskytovatele nebo klienta, jakož i z jiných důvodů. Nové znění VOP nabývá platnosti a účinnosti třicátý (30.) kalendářní den po dni jejich řádného vyhlášení, nebo v den, který je takto označen při jejich vyhlášení, nastane-li tento den později. Poskytovatel zveřejňuje OP na internetové adrese www.zlataky.cz. Nesouhlasí-li klient se změnou OP provedenou v souladu s tímto bodem, je klient povinen poskytovateli doručit svůj písemný nesouhlas s novým zněním jednostranně změněných OP, a to před nabytím účinnosti takového nového znění jednostranně změněných OP.

12.5. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti vyhlášením.   RNDr. Vladimír Hanák

  Předseda představenstva