+420 232 003 050 – zákaznická linka 

po–pá 08:30–17:00

Konzultace zdarma

Informace

 

Diskrétní balení

Jistě oceníte naše pečlivě zabalené, pojištěné a diskrétně označené zásilky.
 

Největší nabídka

Máme největší nabídku sběratelských mincí na trhu.
 

Garance výkupu

Co prodáváme, to také umíme od Vás koupit.
 

4 prodejny

Prohlédněte si zboží na prodejnách v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.
Máme s Puncovním úřadem uzavřenou dohodu o umožnění kontrolních internetových nákupů.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností LINK Holding, a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Michalská 432/12, PSČ 110 00, IČO: 02 54 09 08 (dále jen "Prodávající") jako prodávajícím provozujícím internetový obchod https://zlataky.cz a Kupujícím při nákupech v E-Shopu (jak jsou oba tyto pojmy definovány níže).

1.2. Pojmy uváděné v těchto podmínkách s velkým počátečním písmenem jsou definovanými pojmy, jejichž význam je uveden v článku 2 níže.

1.3. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


2. DEFINOVANÉ POJMY

2.1. "ČNB" znamená Česká národní banka.

2.2. "E-shop" znamená internetový obchod provozovaný Prodávajícím na adrese https://zlataky.cz.

2.3. "Fixace ceny" má význam uvedený v článku 4.2 těchto Obchodních podmínek.

2.4. "Investiční produkty" znamená investiční zlato, stříbro a další produkty, jejichž cena v E-shopu je průběžně aktualizována.

2.5. "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž návrh bude Kupujícímu doručen Prodávajícím v souladu s článkem 3.6 těchto Obchodních podmínek.

2.6. "Kupující" znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který realizuje nákup v E-shopu.

2.7. "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.8. "Obchodní podmínky" znamená tyto obchodní podmínky Prodávajícího.

2.9. "Podnikatel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.10. "Prodávající" má význam uvedený v článku 1.1 výše.

2.11. "Produkty s pevnou cenou" znamená všechny produkty v E-shopu s výjimkou Investičních produktů.

2.12. "Spotřebitel" znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.13. "Záloha" má význam uvedený v návrhu Kupní smlouvy.


3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři E-shopu Kupujícím.

3.2. Je-li Kupujícím Podnikatel, je plně odpovědný za správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto údaje musí korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku.

3.3. Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat oznámením, zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@zlataky.cz nejpozději do 24 hodin po odeslání objednávky.

3.4. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem, nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:

  3.5.1. převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží;

  3.5.2. že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné; a/nebo

  3.5.3. pokud Kupující kdykoli v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatit dříve objednané zboží;

  3.5.3.1 v tomto případě nebudou kupujícímu, který porušil své povinnosti, fixovány ceny u dalších objednávek, ani v rámci okamžité fixace dle bodu 4.2.1.

  3.5.4. že ceny, zveřejněné na webovém rozhraní, byly uvedeny nesprávně a to z jakéhokoliv důvodu

  3.5.5. z jakéhokoli jiného důvodu.

V případě odmítnutí/nepřijetí a/nebo nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod.

3.6. Vyjma případů, kdy bude objednávka Kupujícího odmítnuta v souladu s článkem 3.4 výše, dojde k uzavření Kupní smlouvy následujícím způsobem:

  3.6.1. Investiční produkty

  Prodávající zašle Kupujícímu zálohovou fakturu obsahující text kupní smlouvy. Tato zálohová faktura bude považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy Prodávajícího. Uhrazením Zálohy Kupující akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.

  3.6.2. Produkty s pevnou cenou

  Objednávka Kupujícího se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy.


4. CENA A PLATBA

4.1. Cena Produktů s pevnou cenou uvedená v E-shopu je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu a je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků (s výjimkou dalších nákladů dle způsobu dopravy a platby).

4.2. Cena Investičních produktů uvedená v E-shopu není konečnou kupní cenou, ale cenou platnou v okamžiku realizace objednávky. Bez zbytečného odkladu po připsání Zálohy na účet Prodávajícího, určí Prodávající konečnou cenu dle objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje (odpovídající datům zveřejněných v E-shopu) a tuto cenu telefonicky oznámí Kupujícímu. Kupující je oprávněn na telefonicky oznámenou kupní cenu nepřistoupit. V takovém případě již nebude Prodávající Kupujícího dále o vývoji cen aktivně informovat. Kupující je však (na základě vývoje cen investičních kovů v E-shopu) kdykoli oprávněn potvrdit cenu telefonicky (na telefonním čísle Prodávajícího +420 232 003 050 od 09:00 do 17:00 v pracovní dny nebo osobně v provozovnách Prodávajícího na adrese Českomoravská 183/27, 190 00 Praha 9 od 10:00 do 17:00 v pracovní dny, Zelný trh 21, 60200 Brno od 10:00 do 17:00 v pracovní dny, Tyršova 6, 70200 Ostrava od 10:00 do 17:00 v pracovní dny, Gorkého 17, 811 01 Bratislava od 10:00 do 17:00 v pracovní dny). Vzájemným odsouhlasením této kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen "Fixace ceny"), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za Investiční produkt. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu v západní Evropě.

  4.2.1. - Fixaci cen lze realizovat okamžitě a to:

  (a) osobní návštěvou na našich prodejnách složením hotovosti, a to každý pracovní den v Praze, v Brně, v Ostravě a v Bratislavě od 10:00 do 17:00 (vyjma státních svátků).
  (b) prostřednictvím internetových objednávek, u kterých:
  je zvolený způsob platby dobírkou či převodem na bankovní účet, a to pouze v případě, že:
  1) je objednávka vytvořena ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 9:00 do 17:00) a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 100.000 Kč
  2) je objednávka vytvořena mimo výše uvedené fixační hodiny a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 50.000 Kč
  (c) Pokud v těchto případech požadujete odloženou fixaci, uveďte to, prosím, např. v poznámce objednávky

4.3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB, případně jiného emitenta a Kupující již uhradil cenu ve výši předpokládané prodejní ceny, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že Kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem.

4.4. Platbu je možné provést jedním z následujících způsobů:

  4.4.1. Investiční produkty

  (a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 270 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně na základě aktuálního kurzu ČNB. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;
  (b) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;

  4.4.2. Produkty s pevnou cenou

  (a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího, dle zákona č. 254/2004 Sb., pouze do výše 270 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně na základě aktuálního kurzu ČNB. Vyšší částky lze platit pouze bankovním převodem;
  (b) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;
  (c) v případě objednávky do 50.000 Kč platba na dobírku, kdy Kupující uhradí cenu při převzetí zboží od přepravce;
  (d) Prodávající dle vlastní volby umožní platbu debetní/kreditní kartou;

  Platbu bezhotovostním převodem je možné provést v případě osobního převzetí zboží i při zaslání přepravní společností.

4.5. V případě platby dle 4.4.2 (d) akceptuje Prodávající následující debetní/kreditní karty:
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA a VISA Electron.

4.6. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů na účet Prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena.

4.7. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).

4.8. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím, případně poplatky spojené s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.).

4.9. Prodávající je plátcem DPH.


5. DODÁNÍ

5.1. Prodávající dodá předmět prodeje Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Předpokládaná doba dodání činí 21 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím v případě Produktů s pevnou cenou (popř. od okamžiku uhrazení kupní ceny, zvolil-li Kupující platbu převodem na bankovní účet) a 21 pracovních dnů od provedení Fixace ceny v případě Investičních produktů.

5.2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení.

5.3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:

  5.3.1. osobní odběr v provozovně Prodávajícího;

  5.3.2. doprava českou poštou.

5.4. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.

5.5. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

5.6. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.

5.7. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat Prodávajícího.


6. ZÁRUKA, REKLAMACE ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahuje se na zboží zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců.

6.2. Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním e-mailu na adresu info@zlataky.cz nebo na adresu provozovny Prodávajícího:

Zlaťáky.cz
Obchodní centrum Sykora
Českomoravská 183/27
190 00 Praha 9

6.3. Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady.

6.4. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.

6.5. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.6. Odstoupení od Kupní smlouvy je možné výhradně z následujících důvodů:

  6.6.1. V případě Produktů s pevnou cenou má Kupující, který je Spotřebitelem právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle (je třeba výslovně uvést, že Kupující odstupuje od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů) o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
  (a) vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje); a
  (b) zboží je bez známek opotřebení a používání.

  Při nesplnění uvedených podmínek může Prodávající vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena, ponížená o takovou případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží. V případě vrácení zboží prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen vrátit zboží na adresu provozovny prodávajícího:

  Zlaťáky.cz
  Obchodní centrum Sykora
  Českomoravská 183/27
  190 00 Praha 9

  a dále přiložit originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, číslo objednávky a číslo bankovního účtu, kam má být cena zboží vrácena. Za vrácené zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena bez nákladů za dopravu. Finanční částka bude odeslána na Kupujícím zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží.

  6.6.2. V případě Investičních produktů je po provedení Fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).

  6.6.3. Je-li Kupujícím Podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.

6.7. Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku nebudou převzaty.

6.8. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky si Kupující vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu je Kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. Dále je Kupující povinen zjištění o poškození obalu oznámit Prodávajícímu. Prodávající nebude nikdy odpovědný za poškození zboží během přepravy.


7. GARANCE VÝKUPU

7.1. U produktů s označením - Výkup tohoto produktu: Garantujeme - poskytujeme garanci, že od našeho zákazníka, který u nás zboží zakoupil, toto zboží vždy vykoupíme. Toto označení znamená, že produkt VYKUPUJEME VŽDY. Na poškozené produkty se garance nevztahuje.

7.2. Produkty s označením - Výkup tohoto produktu: Na dotaz - vykupujeme, ale vyhrazujeme si tímto právo určit, jestli výkup provedeme či nikoli. Toto označení znamená, že produkt VYKUPUJEME, pokud máme zájem.

7.3. Od zájemců, kteří investiční zlato nezakoupili u nás, nýbrž u jiného prodejce investičního zlata, výkup realizujeme také, ale výkupní cena bude o 2 - 5% nižší než je uvedená výkupní cena u jednotlivých produktů. Při výkupu investičního zboží, které nemáme v naší nabídce, bude výkupní cena vypočtena z aktuální spotové ceny drahého kovu na burze a odečteno 5 - 10%.

7.4. NEVYKUPUJEME:

  7.4.1. zlaté šperky, zlaté zuby, zlomkové zlato, úlomky zlatých mincí,
  7.4.2. zlaté mince nižší ryzosti než 900 tisícin,
  7.4.3. surové zlato v žádné formě, ani ve formě slitku.


8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.2. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data Kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s E-shopem bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu E-shopu (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

8.3. Osobní údaje a další data budou na žádost Kupujícího vymazána z databáze Prodávajícího. Kupující má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.4. Prodávající je oprávněn předat údaje Kupujícího nezbytné pro doručení zboží externím dopravcům.


9. PROVOZOVNY PRODÁVAJÍCÍHO

9.1. Prodávající má následující provozovny:

  9.1.1. Praha
  Obchodní centrum Sykora
  Českomoravská 183/27
  190 00 Praha 9

  9.1.2. Brno
  Náměstí Zelný trh
  Zelný trh 21
  602 00 Brno

  9.1.3. Ostrava
  Tyršova 1250/6
  702 00 Ostrava

  9.1.3. Bratislava
  Gorkého 17
  811 01 Bratislava


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ustanoveními Občanského zákoníku.

10.2. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017.

10.3. Tato verze Obchodních podmínek nahrazuje veškeré předchozí verze.